Site Overlay

A 53-54A 53-54

ก้าวแรกที่ทำให้รู้ว่าทำงานด้านนี้ได้
งานช่วงปี ’53-54 ตอนที่เปลี่ยนมาจับงานกลุ่มแฟชั่นเพิ่มใหม่ๆ คิดดูแล้วก็เริ่มต้นงานได้โหดมาก…. ด้วยงานแนวGeographic+Lego

อันนี้งานของน้องเอ จากรังสิต

A 53-54
A 53-54

Scroll UpScroll Up