Site Overlay

Pang 53-54Pang 53-54

อีกชุดของก้าวแรกที่ทำให้รู้ว่าทำงานด้านนี้ได้
งานช่วงปี ’54 ตอนที่เปลี่ยนมาจับงานกลุ่มแฟชั่นเพิ่มใหม่ๆ

ผลงานของน้องแป้ง จาก ม.จุฬา

Pang 53-54
Pang 53-54

Scroll UpScroll Up